2017 Yılı Arka Sayfa Fihristi

Geri

2017 FAZİLET TAKVİMİ İÇİNDEKİLER

OCAK
1..... Besmele-i Şerîfe’nin Fazîleti / Bâyezîd-i Bestâmî Hazretlerinin Tevâzuu
2..... Allâh’a Hamd Etmenin Fazileti / Zeki Çocuğun Verdiği Ders
3..... Resûlullâh’a Benzeyen Üç Zât
4..... Hanımların Efendisi Hz. Fâtıma (r. anhâ)
5..... Allâhü Teâlâ Kulun Hakkını Kulda Bırakmaz
6..... Hz. Ebûbekir’in (r. anh) Müslüman Olması
7..... Mümin Ne Haldedir? / İlmihal: Ta’dîl-i Erkân
8..... Cennete Ancak Allâh’ın Rahmeti İle Girilir
9..... Ashâb-ı Bedir: Câbir Bin Atîk (r.a.)
10... “İlim Rütbesi En Yüce Rütbedir”
11... Her İşittiğini Söyleyen Yalancıdır
12... Dört Mezhepten Biri İle Amel Etmek Lazımdır
13... Abdullâh Bin Selâm (Radıyallâhü Anh)
14... Bir Kötü Ahlak: Hased / Beyit
15... İhlasla Yapılan Duânın Tesiri / Mutfağımız: Sebze Çorbası
16... Âlim İlmiyle Amel Edendir / “Hepiniz Ailenizden Mes’ulsunuz”
17... Gusül Abdesti / Sağlığımız: C Vitamini
18... Peygamberimize İnanmayan İnsanların En Şerlisidir
19... Zikir Ve Şükür Vazifesi
20... Onun Maiyetindekilerden: Abdullah Bin Mes’ûd (r.a.)
21... Mizânı Ağır Getiren Ameller / İsteyeni Yahut Soranı Azarlama
22... Sultan Selim Han’ın Haremeyn Hadimi Olması
23... Emre İtâatin Ehemmiyeti / Asâ Ne İşe Yarar!
24... Aliyyü’l-Murtezâ (r. anh) Hazretleri
25... Günahın Zararları / Sadece Kendini Düşünmemelidir
26... Bir Saat Adâlet Yetmiş Yıl İbâdetten Hayırlıdır
27... Ashâb-ı Bedir: Sâbit Bin Sa‘Lebe (r.a.) / Bazı Sultanların Meslekleri
28... Diline Sahip Olmak / Cemâziyelevvel Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı
29... Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendî (K.S.)
30... Tasavvufa Dair Bir Eser: Miftâhu’l-Kulûb
31... Osmanlı Afrika Müslümanlarına Vâizler Gönderdi

ŞUBAT
1..... Her Müslümana Lazım Olan Dört Şey
2..... Arşın Gölgesinde Gölgelenecekler
3..... Kibir Ve Tevazu
4..... “Ashâbım Hakkında Güzel Söz Söyleyen Mü’mindir”
5..... Ashâb-ı Bedir: Hâris Bin Hazme El-Hazrecî (r.a.)
6..... Hadîs-i Kudsî
7..... Mezheblerin Tarihçesi
8..... İlim Yedi Cihetle Maldan Üstündür
9..... Ömer Bin Abdülazîz’in İlk Hutbesi
10... Sultan İkinci Abdülhamîd Han Ve Matbûat
11... Konuşmada Sakınılacak Şeyler / Ay Tutulması
12... Ebû Zerri’l-Gıfârî Hazretleri
13... Ashâb-ı Bedir: Cebbar Bin Sahr (r.a.)
14... Peygamberimizin (s.a.v.) Büyük Merhameti
15... Temiz Dil Ve Kalbten Daha Güzel Bir Şey Yoktur
16... Fırsat Geçmeden Sâlih Ameller İşle / İlmihal: İmamın Sesi İşitilmiyorsa
17... Helak Eden Yedi Büyük Günah
18... Fâtih Sultan Mehmed Zamanında Adâlet
19... İbrahim Bin Edhem’in Hz. İlyas Ve Hz. Hızır İle Karşılaşması
20... Nezir (Adak) Îfâ Edilmelidir
21... Hazret-i Huzeyme’nin Şahitliği
22... İlim Meclisinin Fazileti / Sağlığımız: Gribe Karşı Tedbirler
23... Onun Maiyetindekilerden: Zeyd Bin Sâbit (r. anh)
24... Cünüp Kimseye Beş Şey Haramdır
25... “Ahlâkın Güzelliklerini Tamamlamak Üzere Gönderildim”
26... Baba Hakkının Ehemmiyeti
27... Peygamberimizin Bütün Hadislerini Kim Bilebilir?
28... Gelenbevî İsmâil Efendi (1730-1791)

MART
1..... Kiminle Arkadaşlık Edilir?
2..... Şâh-ı Nakşibend Hazretleri
3..... Namazda Huşûlu Müminler Felah Buldular
4..... Her Biri Bin Altından Kıymetli Beş Nasihat
5..... Ashâb-ı Bedir: Câbir Bin Abdullah Bin Riyâb
6..... Peygamberimizin Veda Hutbesinden
7..... Abdesti Olmayana Üç Şey Haramdır / Kahve
8..... İlmihal: Hastanın Namazı / Bilmeceler:
9..... “Bedduâ Etmeyiniz”
10... Tâif’te Bazı Şerefli Mekânlar
11... Zünnûn-i Mısrî’den (Rah.) Hikmetler
12... Sâlih Amelin Ehemmiyeti
13... İhtikâr (Karaborsa) İflâsa Sebeptir
14... Kureyş Sûresini Okumak Emandır
15... “Onlarla Beraber Olanlar Bedbaht Olmazlar”
16... Resûlullah Efendimizin Tavsiyeleri
17... Koğuculuk Haramdır / Fitne Büyük Günahtır
18... Çanakkale İşgal Kuvvetleri Kumandanı Hamilton’un Rüyası
19... “Kabirleri Ziyaret Ediniz...”
20... “Duâ İbâdettir”
21... Ruhlar Âleminde Tanışanlar, Dünyâda da Tanışırlar
22... Duâ Ordusu, Gazâ Ordusunun Ruhudur / Zikre Dâir Bazı Meseleler
23... Ashâb-ı Bedir: Hâris Bin Sımme (R.Anh)
24... İlk Sancaktar: Büreyde Bin Husayb
25... Taziye Müstehabdır
26... En Büyük İstiğfar: Tesbih Namazı
27... Kasvet-i Kalb: Kalp Katılığı / Receb-i Şerîf
28... Regâib Kandili / Receb Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı
29... Regâib Gecesi Ve Bu Gecede Yapılacak İbâdetler
30... Receb Ayında Kılınacak Namaz
31... Receb Ayının Fazîleti

NİSAN
1..... Allâhü Teâlâ’nın En Sevdiği Amel / Bir İnsanı Nasıl Tanırsınız?
2..... Tevbe Etmek Farzdır
3..... Resûlullâh’ın Mahrem-i Esrârı Huzeyfe Bin Yemân (r.a.)
4..... İhlâs Sûresinin Faziletleri
5..... Dünya’nın Âkıbeti / Sağlığımız: Bazı Pratik Tavsiyeler
6..... Hasan-ı Basrî (Radıyallâhü Anh)
7..... “Duhâ Namazına Ancak Tevbekâr Devâm Eder”
8..... Receb Ayında Kılınacak Namaz
9..... Osmanlı Devrinde Ka‘be’nin Açılış Günleri
10... Ana Babanın Vazifeleri
11... Cömert, Allâh’a, İnsanlara Ve Cennete Yakındır
12... Amellerin En Sevimlisi: Allah İçin Sevmektir
13... “Konuşmak Gümüş İse Susmak Altındır”
14... “Ahde Vefâ Îmândandır”/ Evliya Çelebi Nasreddin Hoca Türbesi’nde
15... Ashâb-ı Bedir: Cübeyr Bin İyâs (r.a.)
16... Şuayb Aleyhisselam’ın Kavmine Nasihati
17... “İslâm, Güzel Ahlâktır”
18... Receb Ayında Kılınacak Namaz
19... Musâfaha Ve Tebessüm Günahları Döker
20... “Rahmeten Li’l-Âlemîndir Mustafâ”
21... Yüksek Makamlara Ancak İbâdet Ve Kulluk İle Ulaşılır
22... Mi‘râc Gecesi’nde Ve Gündüzünde Yapılacak İbâdet
23... İsrâ Ve Mi’râc Mûcizesi
24... “Kabir Azabı Haktır” / Mutfağımız: Nohut Salatası
25... Gülerek Günah İşleyen Ağlayarak Cehenneme Girer
26... Resûlullâh’ın Çok Okuduğu Duâ / Şâbân-ı Şerîf
27... Şâban Ayının Fazîleti
28... Salevât-ı Şerîfe’nin Fazîleti
29... Kıyâmete Kadar İslâma Hizmet Edecek Tâife
30... İlmihal: Zuhr-i Ahîr

MAYIS
1..... “Allâhü Teâlâ’yı Zikir En Büyük Ve En Faziletli Tâattir”
2..... Belâlar, Âfetler Ve Zelzeleler Niçin Gelir
3..... Salevât-ı Şerîfeye Devam Eden Şefâate Kavuşur
4..... Ashâb-ı Bedir: Ebû Eyyûb El-Ensârî
5..... “Cuma, Günlerin Efendisidir”/ Bilmeceler
6..... Mukaddesâta Hürmetin Ehemmiyeti / Yeşil Çaylı Limonata
7..... “Mü’minin Niyeti Amelinden Hayırlıdır” / Dört Defa Hamdederim
8..... Arazi-Toprak Mahsullerinin Zekâtı: Öşür
9..... Berât Gecesi’nde İbâdet
10... Berât Gecesinin Faziletleri
11... Resûlullâh’a Tâbi Olmak Farz-ı Ayındır
12... “Ömer, Cennet Ehlinin Kandili Ve İslâm’ın Nûrudur”
13... Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Bir Mucizesi
14... Kur’ân’la Amel Edildiği Gibi Sünnet İle De Amel Edilir
15... Namazda Mekruh Olan Ve Olmayan Kırâatler
16... Hz. Osman’a Mushaf’taki Sıranın Sorulması
17... Zekât Ve Sadakanın En Makbulü
18... Ceyş-i Usret (Tebuk) Mücahitlerinin Techizi
19... Kur’ân-ı Kerîm’e Ancak Abdestli Olan Dokunabilir
20... “Namazı Dosdoğru Kılınız Ve Zekâtı Veriniz”
21... Bazı Mühim Tavsiyeler / İkinci Bâyezîd Han’ın Hassâsiyeti
22... Günlük, Senelik, Ömürlük Ve Ebedî Pişmanlık
23... Namaz Ve İmsak Vakitleri Hakkında
24... Ramazân-ı Şerîf’te Tavsiye Edilen Bazı / Beyit
25... Sevâd-ı A’zam: Ehl-i Sünnet Ve Cemâat
26... Terâvih Namazı Nasıl Kılınır?
27... Ramazân-ı Şerîf, Rahmet Ayıdır
28... Kıble Saati Ve Dünya Kıble Günü Nedir?
29... “Kur’ân-ı Kerîm’i Öğreniniz, Devamlı Okuyunuz”
30... Zekât Cimrilikten, Kötü Ahlâktan Temizler
31... Yirmi Rek’at Terâvih Namazı, Sünnet-i Müekkededir

HAZİRAN
1..... Ramazan Ayı, Rahmet Ve Mağfiret Ayıdır
2..... Cuma Günündeki İcâbet Saati / Zekât Ve Sadakanın Fazileti
3..... Teravih Namazına Dâir Bazı Meseleler / Kim Daha Cömert
4..... Ameller Mükâfâtına Göre Beş Kısımdır
5..... Zekâtın Bazı Edepleri / Kalbin Devası
6..... Hazret-i Esmâ (Radıyallâhü Anhâ)
7..... Kurân-ı Kerîm Kıyâmet Gününde Şefâat Eder
8..... “Din Kardeşlerimizi Görmeyi Ne Kadar Çok Arzu Ediyorum”
9..... Allâh’a Ve Resûlü’ne İsyan Eden Ebedî Cehennemdedir
10... Ashâb-ı Bedir: Hâris Bin Arfece (r.a.) / Kadir Gecesi’ni Bulmak
11... Îtikâf Sünnet-i Müekkededir / Küçük De Olsa Şüphelilerden Sakınmak
12... Gece Namazı Sâlihlerin Âdetidir
13... İlmihâl Öğrenmek Her Müslümana Farz-ı Ayındır
14... Allâh’a Karz-ı Hasen (Güzel Ödünç) Vermek
15... Sultan Birinci Murad Han’ın Bir Kerâmeti
16... Sahurda Bereket Vardır
17... Hazret-i Osman-ı Zinnureyn (Radıyallâhu Anh)
18... Hayır Kapısını İlk Açanın Sevabı
19... Hazret-i Ömer Beytülmal’dan Borç Alamadı
20... Kadir Gecesi’nin Fazîleti / Kadir Gecesi’nde Ne Yapılır?
21... Kadir Gecesi’nin Bazı Husûsiyetleri
22... Sadaka-i Fıtır (Fitre)
23... Hazret-i Aliyyü’l-Murtezâ’dan (k.v.) Hikmetler
24... Bayram Namazı Nasıl Kılınır? / Arefe Ve Bayram Gecelerini İhya
25... Sıla-i Rahim Yapanın Rızkı Bol Olur
26... Allâh’a En Çok Ana Babaya İyilik Yaklaştırır
27... Komşuya Hürmet Anneye Hürmet Gibidir
28... “Yalan Söylemek Rızkı Azaltır”/ Beyit
29... Cennette Kur’ân Âyetleri Kadar Derece Vardır
30... “Âlimler Peygamberlerin Vârisleridir”

TEMMUZ
1..... Kur’ân-ı Kerîm’i Tecvîd İle Okumalıdır
2..... Otuz İki Farzı Bilip İnanmak Farz-ı Ayındır
3..... Namazın Anahtarı: Abdest
4..... Alışveriş De Olsa Dine Uygun İşler Zikirdir
5..... Herkes Üzerinde Muhâfız Melekler Vardır
6..... Muvaffakiyet Ancak Allâh’ın Yardımı İledir
7..... Çok Konuşan Çok Yanılır / Beyit
8..... Ashâb-ı Bedir: Câbir Bin Abdullah Bin Amr (r.a.)
9..... Evlilik Kolaylaştırılmalı
10... “Yeyiniz, İçiniz İsraf Etmeyiniz...”
11... Abdullah Bin Mes’ud’un Müslüman Olması Ve Vasiyeti
12... Cennette Ölüm, Uyku Ve Yorulmak Yoktur / Haram Ve Helâl Lokma
13... Resûlullâh’ın (s.a.v.) Sevgili Zevcesi Âişe-i Sıddîka (r. anhâ)
14... Şeytanın İnsanı Aldatması
15... Kıble Saati Ve Dünya Kıble Günü Nedir?
16... Makbul Haccın Mükâfatı Cennettir
17... Zulüm
18... Arâzî Mahsüllerinde Öşür Farzdır
19... Şeytanın İtirafları / Bilmece
20... “Onun Maiyetindekiler Kendi Aralarında Pek Merhametlidirler”
21... Gusül (Boy Abdesti) / Atalar Sözü
22... Peygamber Efendimizin Bir Mucizesi
23... Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinden
24... “Mü’min, Bir İnden İki Defa Isırılmaz”
25... On Güzel Huy / Mutfağımız: Patlıcan Orta Yemeği
26... Hac Günahlara Keffârettir
27... Hacdan Alınacak İbretler -1
28... Hacdan Alınacak İbretler -2
29... Haccın Şartları Ve Kısımları
30... Kıyâmette Her İnsanın Bineği Amelidir
31... Hanımlara Şehit Sevabı Kazandıran Amel

AĞUSTOS
1..... Osman Gâzî’nin Oğlu Orhan Gâzî’ye Vasiyeti
2..... Ehl-i Sünnet Ve Cemâat’e Tâbi Olmanın Lüzûmu
3..... Mal Ve Beden İle İbâdet: Hac
4..... Hutbe Okunurken Konuşulmaz
5..... Cennetin Anahtarı: ‘Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah’
6..... Allah Kulun Yalvarmasını Sever / Ay Tutulması
7..... Haccın Fazîleti
8..... Allâhü Teâlâ’ya Hamd Etmenin Fazileti
9..... Hazret-i Ebû Hayseme’nin Pişmanlığı
10... Ahde Vefânın Mükâfâtı
11... Yemekten Önce Ve Sonra Elleri Yıkamak Sünnettir
12... Suheyb-i Rûmî (Radıyallâhü Anh)
13... Allâh, Hâlisâne Tevbeleri Kabûl Eder
14... Cennet Cömertlerin Evidir / Kurban Etinin Taksîmi
15... Kâdı İyâs’ın Zekâsı / Eti Yenen Ve Yenmeyen Kurbanlar
16... Kurban Nisâbı Ve Vâcib Olmasının Şartları
17... Kurbanın Fazîleti / Kurban Kesmede Bazı Mekruhlar
18... Akîka Kurbanı Müstehaptır / Kurban Kesmeye Dâir Bâzı Meseleler
19... Kişi Hangi Kurbanı Yiyemez / Ortak Kesilen Kurbanın Taksîmi
20... Hangi Hayvanlar Kurban Olmaz / Güneş Tutulması
21... Kurbanın Müstehabları / Zilhicce Ayı İctimâ‘ı, Ru’yet Ve Başlangıcı
22... Zilhicce Ayı Ve İlk On Gecenin Fazileti
23... Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?
24... Kurban / Kurbanda Temizlik Ve Etin Muhâfazası
25... Kurbanın Bazı Hikmetleri / Kurban Keserken Besmeleye Dâir
26... Kurban Nasıl Kesilir?
27... En Faziletli Gün Arefe Günü
28... Hacca Gidemeyen Müslüman Ne Yapmalı?
29... Teşrîk Tekbîri / Kurban Kesemeyenler Ne Yapmalıdır?
30... Kurban Bayramı Günü Müstehab Olan Şeyler
31... Bayram Namazı Nasıl Kılınır? / Arefe Ve Bayram Gecelerini İhya

EYLÜL
1..... Kurbana Âit Bazı Hükümler / Mutfağımız: Arnavut Ciğeri
2..... İnsanı Kurtaran Üç Şey / Din Kardeşi Ziyâretin Mükâfatı
3..... Güzel Ahlâk Numûneleri / Nükte: İnşallah Benim!
4..... En Büyük Cömertlik: Îsâr
5..... Belâ Ve Musîbetler, Günahlara Keffârettir
6..... Âlimin Uykusu İbâdettir / Teknolojinin Zararlarından Korunmak
7..... İlk Nâzil Olan Ayetler Ve Sûre
8..... Din Kardeşine Gıyâbında Yapılan Duâ Makbûldür
9..... Sırrı Saklayan Murâdına Erer / Beyit
10... Peygamberler Kabirlerinde Diridirler
11... Allâme Seyyid Şerîf Cürcânî
12... “En Hayırlı Şifâ Kur’ân’dır” / Din Büyüklerine Hizmetin Mükâfâtı
13... Sünnet-i Seniyyeye Uymanın Ehemmiyeti
14... Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenip Okumak Ve Dinlemek İbâdettir
15... Fıkıh İlminin Ehemmiyyeti
16... Silsile-i Sâdât’ın 33. Ve Son Halkası Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.) -1
17... Silsile-i Sâdât’ın 33. Ve Son Halkası Süleyman Hilmi Tunahan (K.S.) -2
18... Zilhicce Ayının Son Gecesi Yapılacak İbâdet
19... Muharrem Ayı
20... Ramazan’dan Sonra En Faziletli Oruç Muharrem Orucudur
21... Muharremin Biri İle Onu Arasındaki Namaz
22... Zenbilli Ali Efendi Ve Sultan Selîm Han
23... “Kim İlim İçin Tevâzu Gösterirse, Allâhü Teâlâ Onu Yükseltir”
24... Araplarda İz Sürme Mahareti
25... Ashâb-ı Kirâm’ın Peygamberimize Sevgisi
26... İnsanların Hayırlısı Ailesine Hayırlı Olandır
27... “Allâh’dan Korkandan Her Şey Korkar” / Mutfağımız: Aşure
28... Muharrem Ayının 9. Ve 10. Gecelerinin İhyâsı
29... Âşûrâ Günü Neler Yapılır? / Kazâ Gelmez Başa, Hak Yazmayınca
30... Âşûrâ Gününün Fazileti

EKİM
1..... Aksırana ‘Yerhamükellâh’ Demek Müstehaptır
2..... Halifenin Tevâzuu / Evliyâ’nın Himmeti, Yakdı Beni Kâl Eyledi
3..... Bütün İlimler Peygamberlerden Gelmiştir / Beyit
4..... Ebedî Kurtuluş Yolu: Ehl-i Sünnet İtikadı
5..... Ashâb-ı Bedir: Sa‘lebe Bin Aneme (r.a.) / Büyük Hekim Altuncuzâde
6..... Hz. Ali’nin (k.v.) Nasihati
7..... Câhiller Hastadır, Âlimler Onların Doktorlarıdır
8..... Allâh’ın Sevdiğini Melekler Ve İnsanlar Da Sever
9..... Saâdet Ve Şekâvetin Alâmeti
10... “Ancak Sabredenlere Ecirleri Hesapsız Ödenecektir”
11... Haset Edene Rahatlık Yoktur
12... “Rüşvet Veren Ve Alan Ateş İçindedir”
13... Rüşvet Şâibesi Olan Şeylerden de Sakınmalıdır
14... Oruçlunun Rızkı Cennette / Şeyhulislam Mehmed Efendi’nin Zekâsı
15... “En Hayırlı Zenginlik Kanâattir”
16... Çok Yiyen İbâdetten Lezzet Alamaz / Mutfağımız: Muhallebi
17... Tâbiînin Hayırlısı: Üveys El-Karenî
18... Sıla-i Rahim: Akraba İle Münasebetin Adabı
19... İmanın Şartlarından: Meleklere İman
20... “Sâlih Kimsede Hayırlı Mal Ne Güzeldir”
21... Sağlığımız: Uykusuzluk Ve Çareleri
22... Tebûk Gazâsı
23... Sebe Ülkesinin İbretli Hikâyesi
24... “İnsan, İhsanın Kuludur”/ Beyit
25... Dört Mezhep Rahmettir
26... Ashâb-ı Kirâm’dan Ebû Zerr’in Vefâtı
27... “Lezzetleri Yıkan, Ölümü Çokça Anınız”
28... Resûlullah Efendimizin Şefâatı
29... Fakirler Zenginlerden Önce Cennete Girer
30... “Allah’tan Faydalı İlim İsteyiniz” / İslam Adâletinin Kalpleri Fethi
31... “Şeytan’a Kulluk Etmeyin, O Size Açık Bir Düşmandır”

KASIM
1..... “Bilâl Ne Güzel İnsandır, O Müezzinlerin Efendisidir”
2..... İbâdetin En Üstünü Dînin Hükümlerini Bilmektir / Beyit
3..... Hazret-i Ömer’in Oğluna Nasihatı / Livâü’l-Hamd: Hamd Sancağı
4..... Arkadaşlığa Dâir / Bahtiyarlık Ve Bedbahtlık Alâmetleri
5..... Üç Şey İmanın Kuvvetindendir / Tesbih Duâsının Fazîleti
6..... “Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?”
7..... Manevi Hastalıklara Çare Aramalıdır
8..... Allâh’ın Varlığına Delil / Mutfağımız: Patlıcan Köz Kebabı
9..... “Teennî Rahman’dan, Acele Şeytan’dandır” / Beyit
10... İkinci Murâd Han’ın Varna Zaferi (1444)
11... Enderun Âdâb-ı Muâşeret Kâideleri -1 12... Enderun Âdâb-ı Muâşeret Kâideleri -2 13... Dünyâda Selâmet Ve Huzûrun Şartları / Halifenin Hilmi
14... Medine-i Münevvere’de Vefat Edenler Şehid Gibidir / Saferu’l-Hayr
15... Zeyd Bin Sâbit Hazretlerinin Fazileti
16... “Allah’tan Hakkı İle Hayâ Ediniz” / Hazret-i Ebûbekir’in Ciğer Kebabı
17... Mümin, Ancak Allâh’a Tevekkül Eder
18... Tiryaki Hasan Paşa Ve Kanije Müdâfaası
19... Namaz Tâdil-i Erkân İle Tamam Olur / Rebîulevvel Ayı
20... Îmân Edip Allah’tan Korkanlara Bereket / Kapıları Açılır
21... İzzetin İki Şartı: Allâh’ı Zikir Ve İnfak Etmek
22... Allâhü Teâlâ Kimi Sever Kimi Sevmezi
23... Hırs, Dîni Ve İnsâniyeti Bozar / Beyit
24... İlhanlıların Muhteşem Vakfı: Şenb-i Gâzân Külliyesi
25... Malazgird Zaferi
26... Namazların Nevileri Ve Rek’atları / Nedâmet (Pişmanlık) Tevbedir
27... İki Müslüman Arasını Bozmak Amelleri Yok Eder
28... Muhammed Mustafâ, Allâh’ın Resûlü Ve İnsanların Efendisidir
29... Âhiret Yolcusunun Azığı / Velâdet (Mevlid) Kandili
30... “Muhakkak Resûlullâh’ta Size Pek Güzel Bir Örnek Vardır.”

ARALIK
1..... Resûlullah Efendimiz’in Şefâati / Nefis İçin Bir Mihenk
2..... İmâm-ı Âzam Hazretlerinden Hikmetler
3..... Ölümden Niçin Hoşlanmayız / Şeyhulislâm Mustafa Efendi Ve Tekkesi
4..... Helâl Kazanmak Farzdır
5..... İnsanlar Haktan Nasıl Uzaklaşır?
6..... “Sultanlar İnsanlara, Âlimler Sultanlara Hükmeder”
7..... Din İlmi Ancak Allah Rızası İçin Öğrenilir
8..... Bütün İbâdetlerin Başı Namaz / Dünyanın Sonu: Kıyâmet
9..... Hayattakilerin Hediyeleri Ölülere Ulaşır
10... Kur’ân-ı Kerîm’de Bildirilen Ahlâk
11... Fakirliğe Sabretmenin Mükâfâtı
12... Namaz Kılmak Mekruh Olan Vakitler
13... İnsanların En Şerlisi: Kötü Âlimler
14... “Dünya Âhiretin Tarlasıdır” / Ebul-Hasan Mâverdî’nin Rüyası
15... İsraf Edenler Şeytanın Kardeşleridir
16... İlk Lüzumlu Bilgiler
17... Ruhlar Âhirette Sekiz Yerdedir / Akıllı Terzi
18... Selmân-ı Fârisî’nin Ebu’d-Derdâ’ya Nasîhati / Rebîulâhir Ayı
19... Muâz Bin Cebel (Radıyallâhü Anh)
20... İmâm Muhammed İdris-i Şâfiî (Rh.)
21... Gelecekten Haber Veren Mucizeler
22... Peygamber Efendimize (s.a.v.) Uymak / Hazret-i Hüseyin’in Tevâzuu
23... Talk Bin Habîb (Radıyallâhü Anh)
24... Sultan Dördüncü Murad Han
25... Bir Kavme Benzemeye Çalışan Onlardandır
26... Söz Üç Kısımdır
27... Fâsıklarla Birlikte Bulunmanın Cezâsı
28... Onlar Va’dlerinde Durmadılar!
29... Takvâ’nın Ehemmiyeti
30... Peygamber Efendimiz Buyurdular / Hâris Bin Sürâka (r.a.)
31... Müslüman Olmayanlara Benzemek