"Aralarında sıla-i rahmi (yakın akraba ile münasebetlerini) kesenlerin bulunduğu topluluğa Allâh'ın rahmeti inmez." (Hadîs-i Şerîf, Buhârî, el-Edebü'l-Müfred)
---
25
Temmuz Cuma 2014
Hicrî: 28 Ramazan 1435   •   Rûmî: 12 Temmuz 1430
Tarık bin Ziyad'ın İspanya'yı Fethi (711) • İlk Lokomotifin Çalıştırılması (1814)
206. Gün 30. Hafta 7. Ay FAZİLET TAKVİMİ

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN BAZI MUCİZELERİ

Mucize, peygamberlerden meydana gelen hârikulâde hallerdir ki, insanları âciz ve hayrette bırakıp îmâna gelmelerine vesîle olur.

•   Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) mucizelerinin en büyüğü Kur'ân-ı Kerîm'dir. Kur'ân-ı Kerîm'in nazmına ve mânâsına, belâğat sahipleri hayran kalmışlar, benzerini görmemişler, bir âyetinin benzerini getirmekten âciz kalmışlardır.

•  Resûlullâh Efendimiz'e (s.a.v.) ihsân olunan en büyük mûcizelerden biri de Mi'râc'dır. Mirac'ın içinde de birçok mucize vardır.

•    Ayın ikiye ayrılması mucizesi: Resûlullâh Efendimiz'in (s.a.v.) peygamberliğinin sekizinci yılında Mekke'de Kureyş'in ileri gelenleri, 'ayı iki parça et', demeleri üzerine dua etti, Allâh'ın kudreti ile ay iki parça oldu. Her bir parça iki ayrı dağın üzerinde göründü.

•     Çoğu zaman seferde mübârek parmakları arasından su aktığı görülürdü. Mübârek ellerini bir su kabına sokar, parmakları arasından Allâh'ın kudreti ile pınardan çıkar gibi su çıkardı.

•    Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğin ilk zamanlarında kendisinden mucize istenildiğinde, karşılarındaki ağacı çağırır, onlar da köklerini sürüyerek gelir, kimi selâm verir, kimi kelime-i şehâdet getirir, sonra da yerlerine giderlerdi.

Mübârek ellerinde ve şerefli meclislerinde bazı taşlar ve yemekler de tesbih etmiştir.

•    Kuraklık zamanında yağmur için duâ istenilmesi üzerine duâ etmişler ve mübârek ellerini yüzlerine sürmeden yağmur yağmaya başlamıştır.

• Yemeklerin çoğalması: Hendek gazâsında kıtlık esnâsında Câbir bin Abdullah (r.a.), hanımının hazırladığı yemek için birkaç kişiyle beraber Resûlullâh Efendimiz'i (s.a.v.) davet etti. Resûlullâh da bütün ashâbıyla teşrif ettiler. Bereket için duâ buyurduktan sonra bin kişi doyuncaya kadar yedi. Fakat yemek ve ekmekten hiçbir şey eksilmemişti.